ពិធីក្រុងពាលីអគារថ្មីក្រោយអគារ​ B • IMG 1953
 • IMG 1956
 • IMG 1963
 • IMG 1964
 • IMG 1967
 • IMG 1975
 • IMG 1978
 • IMG 1984
 • IMG 1985
 • IMG 1990
 • IMG 1992
 • IMG 1995
 • IMG 1998
 • IMG 2001
 • IMG 2006
 • IMG 2013
 • IMG 2014
 • IMG 2023
 • IMG 2026
 • IMG 2029
 • IMG 2036
 • IMG 2040
 • IMG 2045
 • IMG 2065
 • IMG 2066
 • IMG 2078
 • IMG 2079
 • IMG 2088
 • IMG 2090
 • IMG 2094